Vriendenkring Feanwalden
Toneelvereniging Vriendenkring is opgericht op 18 april 1912

Vriendenkring spilet

De Feanwâldsterhúsfroulju’s ferzje fan

 

MACBETH

 

Fan: David Mc Gillyvray en Walter Zerlin

Oersetting: Gerrit Hoekstra

 

Oer it stik

 

It bûn fan plattelânsfroulje ôfdieling Feanwâlden (Vrouwen van Nu) fiert jûn harren fyftichjierrich bestean.Spesjaal foar dit bysûndere jubileum spilet de feriening wat oars as oars en sil der jûn in eigen produksje fan Macbeth foar it fuotljocht brocht wurde.En as dat al net spannend genôch is wurdt it stik ek noch karmastere foar it spyljen yn it programma fan de Kulturele Haadstêd 2018.Koartsein der stiet in soad op it spul en neat mei der misgean.Mar wat no as de flok fan Macbeth om de hoeke sjocht.