Vriendenkring Feanwalden
Toneelvereniging Vriendenkring is opgericht op 18 april 1912

Vriendenkring spilet "In rits te fier"

Oer it stik:

In rits te fier fertelt itferhaal fan HarrieVermeulen. In kampingeigner dy't tegearre mei syn dochter Lies en de Sjineeske help Lang Leng Hop harren steande hâlde yn in wrâld fol mei ritsen,lûkheaken en hjerringen krekt as binne sinnige gasten en in skiteldeftige buorfrou al net slim genôch,wurd de kamping ek nochris mei sluting bedrige. Middels it besykjen om de inte oerein te hâlden sakket Harrie fuort yn in hilaryske draaikolk fan swierrichheden, en misbegrypen.

 

Rezjy: Theo Smedes