Vriendenkring Feanwalden
Toneelvereniging Vriendenkring is opgericht op 18 april 1912

Statuten vereniging

    
REGLEMENT VAN DE TONEELVERENIGING “VRIENDENKRING” TE VEENWOUDEN.

Opgericht 18 april 1912.

Artikel 1.

De toneelvereniging draagt de naam “Vriendenkring”
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 2.

Het doel van de vereniging is om in de wintermaanden één of meer avonden met een toneelstuk in het openbaar op te treden, of, bij te geringe beschikking over werkende leden, door het aannemen van een soortgelijke vereniging daarin te doen voorzien:

Artikel 3.

De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur, werkende leden en eventuele ereleden.
a. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester.
b. Werkende leden zijn zij, die als speler optreden, of de functie van souffleur, toneelmeester, geluids- en/of lichttechnicus of rekwisiteur bekleden.
c. Ereleden zijn zij, die zich in zeer bijzondere mate voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door het bestuur (zie art. 4) zijn benoemd.

Artikel 4.

Het voltallig bestuur van de vereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld met maximaal 3 personen, die namens de werkende leden zitting nemen.
De zittingsduur van de leden van het dagelijks bestuur bedraagt een periode van 3 jaar. De vertegenwoordigers van de werkende leden maken voor maximaal 4 jaar deel uit van het bestuur.
Aftredende leden van het dagelijks bestuur zijn terstond herkiesbaar, terwijl verkiezing geschiedt bij meerderheid van stemmen.

Artikel 5.

a. Over de toelating van nieuwe werkende leden beslist het bestuur.
Nieuwe leden worden eerst voor de duur van 1 seizoen aangenomen en daarna eventueel vast benoemd. De stem van de regisseur hierin is adviserend.

b. Leden, die om welke reden dan ook voor één seizoen niet   beschikbaar zijn, dienen dit vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen kenbaar te maken bij de voorzitter.

Artikel 6.

Het bestuur vergadert zo vaak zij dit nodig acht en bepaalt tevens de te houden jaarlijkse ledenvergadering. In de jaarlijkse ledenvergadering worden alle in artikel 3 genoemde leden uitgenodigd.

Artikel 7.

De eerste algemene ledenvergadering in elk verenigingsjaar wordt gehouden op de derde dinsdag in september.
Hierin brengt de penningmeester verslag uit van de financiële situatie van de vereniging. De stukken worden vooraf door een tweetal leden van de vereniging gecontroleerd en na goedkeuring door hen ondertekend. In de genoemde ledenvergadering brengen zij verslag uit van hun bevindingen.
De secretaris informeert de leden middels een verslag vooraf over de algemene ledenvergadering in het voorafgaande jaar. Tevens wordt door de secretaris een verslag uitgebracht van de gebeurtenissen in het afgelopen seizoen.

Artikel 8.

De besluiten, die in bestuurs- of algemene ledenvergaderingen worden genomen, worden bindend voor alle leden geacht. Het bestuur kan op de algemene ledenvergaderingen voor zijn besluiten ter verantwoording worden geroepen.
Genomen besluiten kunnen slechts door de algemene ledenvergadering worden herroepen.

Artikel 9.

De keuze van de op te voeren toneelstukken is opgedragen aan het bestuur, dat deze uitvoert in overleg met de regisseur.
Een vooraf benoemde leescommissie adviseert het bestuur t.a.v. de keuze van het stuk.
De verdeling van de rollen is aan de regisseur. Het bestuur zorgt voor voldoende bezetting van de rollen.

Artikel 10.

De leden moeten bereid zijn hun beste krachten aan de vereniging te geven en tevens bereid zijn om elke aan hun opgedragen rol te vertolken.
Bij weigering kan het bestuur tot royering overgaan.

Artikel 11.

Een attentie wordt aan die leden overhandigd, die gedurende een aanééngesloten periode van 25, 40 resp. 50 jaar lid zijn geweest van de vereniging.
Het verzorgen van de attentie wordt geregeld door één van de bestuursleden.

Artikel 12.

Voorwerpen, die door de vereniging zijn betaald, zullen in eigendom van de vereniging blijven en buiten het seizoen worden opgeslagen.
Mocht de vereniging geen reden van bestaan meer hebben, dan zullen de voorwerpen in bewaring blijven en bij heroprichting van een soortgelijke vereniging, gratis aan de nieuwe vereniging worden afgestaan onder dezelfde verplichtingen.

Artikel 13.

De donateurs van de vereniging betalen jaarlijks in januari de contributie. De leden worden verzocht ieder een deel van de donateurs te bezoeken en de contributie op te halen.
Het bedrag van de contributies wordt jaarlijks, op voorstel van het voltallige bestuur, aan de ledenvergadering voorgelegd.
De donateurs hebben het recht na betaling van de contributie één van de uitvoeringen bij te wonen.
Opzegging van het donateurschap kan uitsluitend met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. De opzegging moet jaarlijks vóór 1 oktober aan de penningmeester worden doorgegeven.

Artikel 14.

Bij beëindiging van het bestaansrecht van de vereniging zal het eventueel resterende kasgeld gedurende een periode van maximaal 5 jaar gestort worden op een bankrekening, ter vereffening van navorderingen.
Het bestuur zal vooraf met de leden van de vereniging bepalen welke bestemming het aanwezige kasgeld na de verstreken periode zal krijgen.

Artikel 15.

Dit reglement moet jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe seizoen worden getoetst door alle bestuursleden.
Eventuele wijzigingen zullen door de secretaris aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Artikel 16.

In alle situaties, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus opnieuw vastgesteld in de ledenvergadering van 27 september 2005.